Ambtenarenrecht

Wat is het ambtenarenrecht?

Het arbeidsrecht voor overheidspersoneel wordt het ambtenarenrecht genoemd. Het ambtenarenrecht wijkt op belangrijke punten af van het arbeidsrecht voor werknemers in het bedrijfsleven. Hoofdstuk 7:610 e.v. Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op ambtenaren. Artikel 7:615 BW stelt namelijk dat de titel over de arbeidsovereenkomst niet van toepassing is voor personen in dienst van staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam. Een opvallend verschil is dat ambtenaren door middel van een aanstellingsbesluit worden benoemd in hun functie. In het arbeidsrecht geschiedt dit door middel van een arbeidsovereenkomst. Ook de regels met betrekking tot het ontslag van ambtenaren zijn anders dan in het arbeidsrecht. De rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld in een specifieke rechtsposistieregeling. Voor de gemeenteambtenaren is dit de CAR-UWO en voor de rijksambtenaren is dit het ARAR. Hoendermis Juristen heeft veel ervaring met ontslag, disciplinaire sancties, disfunctioneren, reorganisatie en ontslag wegens arbeidsongeschiktheid.

Hieronder volgen enkele belangrijke begrippen uit het ambtenarenrecht.

Aanstelling

Een ambtenaar wordt aangesteld door middel van een besluit. In dit besluit is geregeld welke functie de ambtenaar gaat vervullen en in welke salarisschaal hij of zij wordt ingedeeld. Tegenwoordig begint de ambtenaar met een tijdelijk dienstverband van bijvoorbeeld een jaar. Daarna is er bij goed functioneren zicht op een vast dienstverband. Met de huidige economische situatie worden er niet snel vaste dienstverbanden gegeven. Echter, het onbeperkt verlengen van tijdelijke dienstverbanden kan en mag niet. In het kort komt het erop neer dat er maximaal 3 x een tijdelijke aanstelling mag worden gegeven en dat de 4e aanstelling gezien wordt als een vaste aanstelling. Daarnaast geldt ook dat indien er binnen een termijn van 36 maanden 4 of meer aanstellingen worden verleend aan de ambtenaar, de laatste aanstelling ook als vaste aanstelling wordt beschouwd. Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen of specifieke regelingen.

Functioneren

Over het functioneren van de ambtenaar  kan veel discussie ontstaan. Gebruikelijk is dat ambtenaren jaarlijks functioneringsgesprekken hebben. Bij sommige bestuursorganen is het gangbaar dat ambtenaren jaarlijks ook een beoordelingsgesprek hebben. Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek is dat een functioneringsgesprek een tweezijdig karakter heeft. De ambtenaar en de leidinggevende geven beiden aan hoe het gaat met het functioneren van de ambtenaar. Een beoordelingsgesprek is eenzijdig, dat wil zeggen dat de ambtenaar op schrift krijgt hoe hij wordt beoordeeld door zijn leidinggevende. De leidinggevende kan daarbij gebruik maken van een of meer informanten. Deze informanten moeten dan wel bekend zijn bij de ambtenaar. De beoordeling geschiedt aan de hand van criteria zoals bijvoorbeeld kwaliteit van het werk, de communicatieve vaardigheden, houding en gedrag van de ambtenaar. Een beoordeling is een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Kan een ambtenaar worden ontslagen?

Het ambtenarenrecht kent een gesloten ontslagsysteem. Dat wil zeggen dat een ambtenaar alleen ontslagen kan worden indien er een ontslaggrond wordt gebruikt die in de betreffende rechtspositieregeling staat vermeld. Het ambtenarenrecht kent onder andere de volgende ontslaggronden: ontslag op verzoek, ontslag wegens disfunctioneren, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim (disciplinair ontslag) en een ontslag wegens overige gronden. Dit laatste is een ontslaggrond die vaak wordt gebruikt als de werkrelatie duurzaam is verstoord.

Wilt u meer informatie: info@hoendermisjuristen.nl of maak gebruik van het online vragenformulier.