Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht is het recht voor, van en tegen het overheidsbestuur. De overheid neemt dagelijks vele besluiten. Dit is een taak van het overheidsbestuur. De overheid neemt bijvoorbeeld besluiten over de sociale zekerheid, de aanleg van wegen en het onderwijs. Gelukkig is er ook rechtsbescherming voor de burgers. Indien men het niet eens is met een besluit is het in veel gevallen mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit van de overheid.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de wet die de rechtsbescherming regelt. Deze wet geeft de definitie voor wat een besluit is, wanneer er bezwaar mogelijk is en wat de procedure hiervoor is. Tevens wordt in de Awb een opsomming gegeven van de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Alle besluiten die het bestuursorgaan (de overheid) neemt, moeten wel zorgvuldig worden genomen. Dit wil zeggen dat er zorgvuldige belangenafweging moet hebben plaatsgevonden. Bovendien moet het besluit duidelijk gemotiveerd zijn. Zowel de overheid als de burger is gebonden aan de Awb. De Awb is in 1994 ingevoerd. Nadien zijn er delen (tranches) toegevoegd aan de Awb. Tot op de dag van vandaag is de Awb in beweging en komen er delen bij.

Hoendermis Juristen adviseert in bezwaar/beroepsprocedures, variërend van procedures tegen gemeentelijke besluiten (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet werk en bijstand, subsidies, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) tot besluiten van de Rijksoverheid (VOG, BOA bevoegdheid).

Hoendermis Juristen treedt eveneens op als secretaris bij adviescommissies bezwaarschriften of voert het verweer namens het bestuursorgaan bij bezwaarcommissie of rechtbank.