Ontslagvergoeding werknemer

De kantonrechtersformule

Bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen (artikel 7:685 lid 1 BW) kan de kantonrechter aan een van beide partijen een vergoeding toekennen vanwege het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter zal de hoogte van de vergoeding vaststellen aan de hand van de landelijke Kantonrechtersformule. Deze AxBxC formule  is als volgt opgebouwd:

A = aantal gewogen dienstjaren

Dienstjaren tot aan 35e levensjaar à  dienstjaren wordt vermenigvuldigd met 0,5

Dienstjaren tussen 35 -45 levensjaar à dienstjaren wordt vermenigvuldigd met 1,0

Dienstjaren tussen 45-55 levensjaar à dienstjaren vermenigvuldigd met 1,5

Dienstjaren boven de 55 levensjaar à dienstjaren vermenigvuldigd met 2,0

 

B = brutomaandsalaris

Het brutomaandsalaris is inclusief vaste componenten, zoals bijvoorbeeld vakantiegeld en dertiende maand.

C = correctiefactor

Met deze factor kan de mate van verwijtbaarheid voor het ontslag aan de zijde van een der partijen worden uitgedrukt.  De verwijtbaarheid kan zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde liggen.

Mocht er aan beide zijde een verwijt te maken zijn, dan is de correctiefactor 1. Bij een groter aandeel van de werkgever wordt is de factor tussen de 1 en 2. Hoger dan 2 komt zelden voor.

Indien de werknemer in overwegende mate heeft bijgedragen aan de reden van het ontslag ligt de correctiefactor tussen de 0 en 1.