Procederen in het bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuusrecht (Awb) is ontstaan in 1994. Het regelt onder andere de besluitvorming door de overheid, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waar elke overheidsinstantie aan gebonden is en de (mogelijkheid om bezwaar, beroep en hoger beroep in te stellen tegen een overheidsbesluit.

Wat zijn de beginselen van behoorlijk bestuur?

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.) zijn een aantal geschreven én ongeschreven regels waar een bestuursorgaan zich aan moet houden bij de procedure van totstandkoming van een besluit en de inhoud van een besluit. Bekende a.b.b.b. zijn het verbod van vooringenomenheid (2:4 Awb), zorgvuldige voorbereiding van een besluit (3:2 Awb), evenredige belangenafweging (3:4 lid 2 Awb) en deugdelijke en draagkrachtige motivering van een besluit (3:46 Awb).

Hoe moet ik bezwaar maken?

U kunt tegen een besluit waarbij u belanghebbende bent bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift dient binnen 6 weken nadat het besluit is gemaakt te zijn ingediend. Maakt u te laat bezwaar dan kan uw bezwaar niet ontvankelijk worden verklaard.

Wat zet ik in een bezwaarschrift?

Naast de eis dat het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit moet zijn ingediend, dient het bezwaarschrift gedagtekend te zijn en dient het de gronden te bevatten waaruit blijkt waarom men het niet eens is met het besluit. Het is verstandig een kopie van het besluit bij te voegen waartegen het bezwaar zich richt. Indien er meer tijd nodig is om de gronden van bezwaar te maken dan is er de mogelijk een pro forma bezwaarschrift in te dienen. Hiermee wordt de termijn van indienen veiliggesteld en krijgt men van het bestuursorgaan nog een extra termijn om de gronden van bezwaar in te dienen.

Hoorzitting

Een belangrijk onderdeel in de bezwaarprocedure is de hoorzitting. De bezwaarmaker krijgt dan de gelegenheid zijn bezwaren mondeling toe te lichten. Er wordt hoor en wederhoor toegepast dus ook  het bestuursorgaan krijgt de gelegenheid zijn besluit te verdedigen en te reageren op de bezwaren. Vaak is er ook al schriftelijk gereageerd (door middel van een verweerschrift) op het bezwaarschrift. De hoorzitting kan plaatsvinden bij een speciaal ingestelde onafhankelijke hoorcommissie (7:13 Awb) of het horen geschied door ambtenaren van het bestuursorgaan (7:5 Awb).

Beslissing op bezwaar

Na de hoorzitting weegt het bestuursorgaan nogmaals het besluit en de ingebrachte bezwaren en komt het bestuursorgaan tot een volledige heroverweging van het besluit. In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van een adviescommissie bezwaarschriften zal deze adviescommissie een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is gehouden dit advies te volgen en kan alleen met een zeer goede motivering afwijken van het advies. De heroverweging resulteert in een beslissing op bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de bestuursrechter. De termijn daarvoor is zes weken en wordt gerekend vanaf één dag na de dagtekening van de beslissing op bezwaar.

Beroep bij de bestuursrechter

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing op bezwaar dan kan je beroep aantekenen bij de bestuursrechter binnen zes weken nadat de beslissing op bezwaar is genomen. In het beroepschrift zet je de gronden waarom je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Heeft het bestuursorgaan niet serieus naar de bezwaren gekeken of worden de bezwaren ongemotiveerd terzijde gelegd? Dit kunnen redenen zijn om beroep aan te tekenen. Op de zitting zal de rechter allerlei vragen hebben over het beroepschrift en natuurlijk worden er ook vragen gesteld aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft vaak een verweerschrift ingediend waarin staat hoe het bestuursorgaan tegen de beroepsgronden aankijkt. Vaak worden de beroepsgronden weerlegd door het bestuursorgaan. De rechter doet uitspraak zo'n zes weken na de zitting.

Hoger beroep bij de Raad van State of Centrale Raad van Beroep

Binnen zes weken nadat de bestuursrechter vonnis heeft gewezen, is er mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) of de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Globaal komt het erop neer dat de Centrale Raad van Beroep zich buigt over ambtenarenrecht zaken en sociale zekerheidsrechtz zaken. De Raad van State doet de overige bestuursrechtelijke zaken. In hoger beroep oordelen de beide rechtscolleges over de vraag of de rechtbank tot een juist vonnis is gekomen. Na een uitspraak van de Raad van State of Centrale Raad van Beroep is er geen mogelijkheid meer om verder te procederen. De CRvB en ABRvS zijn de hoogste bestuursrechtelijke instanties.

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@hoendermisjuristen.nl of maak gebruik van het online vragenformulier.