Projecten

Hoendermis Juristen heeft verschillende interim opdrachten vervuld:

Interim jurist rechtspositie bij Servicecentrum Drechtsteden (2019-heden)

Advisering over (complexe) individuele adviesvragen van personeelsadviseurs en leidinggevenden op het gebied van ambtenarenrecht en – vanaf 2020 – arbeidsrecht. Onderhandelen namens de werkgever over vaststellingsovereenkomsten  en het opstellen hiervan. Het voeren van informele overleggen met medewerkers en leidinggevenden over bezwaren van medewerkers. Secretaris van de bezwarencommissie,  verantwoordelijk voor het hele proces van bezwaarbehandeling vanaf de  binnenkomst van het bezwaar tot aan het opstellen van de beslissing op bezwaar. Advisering aan de bezwaarschriftencommissie en het opstellen van het advies. Vertegenwoordiging van de werkgever in juridische procedures, het concipieren van het verweer en vertegenwoordiging van de werkgever tijdens de zitting.

 

Interim adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij Veiligheidsregio Limburg Noord (2013-2019)

Uitvoering geven aan het beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Advisering, begeleiding en ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Zorg dragen voor de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken, inclusief het voeren van verweer. Het leveren van inhoudelijke ondersteuning bij overleg met vakbonden en OR. Tevens advisering aan collega’s, directie en management over complexe rechtspositionele vraagstukken en medezeggenschap (OR en GO). Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie binnen vastgestelde kaders.

Interim jurist bij de Haeghe Groep te Den Haag (2012)

Behandeling van bezwaarschriften op het gebied van het ambtenarenrecht en de CAO Sociale Werkvoorziening. Het fungeren als secretaris van de bezwaarschriftencommissie op het gebied van sociale werkvoorziening. Behandeling van beroepschriften. Adviseren aan het management en personeelsadviseurs met betrekking tot de dossiers.

Interim jurist bij de sector P&O van de gemeente Eindhoven (2009)

Behandeling van bezwaarschriften op het gebied van het ambtenarenrecht. Het vertegenwoordigen en verweer voeren namens het college bij de bezwaarschrifen commissie, Rechtbank en Centrale Raad van Beroep. Het adviseren aan het management en personeelsadviseurs met betrekking tot ingewikkelde dossiers.

Interim jurist bij de gemeente Wervershoof (2008-2010)

Behandeling van bezwaarschriften en beroepschriften op het gebied van het ambtenarenrecht, waaronder de behandeling van de bezwaren tegen de functiebeschrijvingen en functiewaarderingsbesluiten.