Arbeidsrecht

Wat is het arbeidsrecht?

De rechten en plichten voor mensen die in het bedrijfsleven werken wordt het arbeidsrecht genoemd. De rechten en plichten voor degenen die bij de overheid werken (de ambtenaren)  wordt het ambtenarenrecht genoemd. Er zijn duidelijke verschillen tussen het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Een opvallend verschil is dat ambtenaren door middel van een aanstellingsbesluit worden benoemd in hun functie. In het arbeidsrecht geschiedt dit door middel van een arbeidsovereenkomst. Ook de regels met betrekking tot het ontslag van werknemers zijn anders dan in het ambtenarenrecht. De rechtspositie van werknemers wordt geregeld in de arbeidsovereenkomst en indien aanwezig de CAO. Hoendermis Juristen heeft veel ervaring met ontslag, disfunctioneren en reorganisatie van werknemers in het bedrijfsleven.

Hieronder volgen een paar belangrijke begrippen uit het arbeidsrecht.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij wordt vastgelegd dat een werknemer persoonlijk in dienst van een werkgever arbeid verricht gedurende een zekere tijd en dat daartegenover een loonbetaling van de werkgever bestaat. De arbeidsovereenkomst is vaak schriftelijk hoewel dit ook in principe mondeling kan zijn afgesproken. Het is echter raadzaam om altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Andere vormen van een overeenkomst zijn de overeenkomst van opdracht (arbeid verrichten tegen beloning zonder in dienst te zijn) en de overeenkomst van aanneming van werk (werkzaamheden van stoffelijke aard, tegen beloning, zonder bij degene in dienst te zijn).

Flexwet:  tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Contracten of arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd kunnen niet onbeperkt worden verlengd zonder dat dit gevolgen heeft voor het dienstverband. In het algemeen geldt dat een contract bij de 3e verlenging (= 4e arbeidsovereenkomst) wordt geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te zijn. Een vast dienstverband ontstaat ook wanneer het dienstverband door middel van een of meer verlengingen de duur van 36 maanden overstijgt. Er zijn uiteraard wel een paar uitzonderingen, zo is het mogelijk een contract van bepaalde tijd nog eenmalig voor 3 maanden te verlengen zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Ook een onderbreking van de keten van arbeidsovereenkomsten van minimaal 3 maanden zorgt ervoor dat er opnieuw aan de periode van 36 maanden wordt begonnen. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen waarbij er al dan niet een vast dienstverband ontstaat. Mochten er hieromtrent vragen zijn, stel deze gerust via info@hoendermisjuristen.nl.

Loon

De tegenprestatie van de verrichte arbeid is loon. Loon wordt meestal uitgedrukt in geld, hoewel loon in nature ook bestaat. Gebruikelijk is dat het loon via de bankrekening wordt overgemaakt. Contante betaling is echter ook mogelijk. De hoogte van het loon wordt afgesproken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer zijn hier vrij in, echter er is een wettelijke minimumloon waar men aangebonden is. Ook in de CAO kunnen loonafspraken staan die vaak hoger zijn dan het wettelijk minimumloon (lager mag ook niet). In het geval dat er een CAO loon is, dient dit gevolgd te worden.

Ontslag

In het arbeidsrecht kent men de volgende ontslagvormen: einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege, einde van de proeftijd, wederzijds goedvinden, ontbinding, opzegging, ontslag op staande voet, pensioenering en overlijden.

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@hoendermisjuristen.nl of maak gebruik van het online vragenformulier.